วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ศึกษาเว็บไซต์

1.       ชื่อเว็บไซต์และรายละเอียดของเว็บไซต์
รายละเอียดเว็บไซต์  -เป็นเว็บเสนอสินค้าและข้อมูลของบริษัทขายเครื่องดื่มต่างๆ
                                  -มีรายละเอียดเมนูดังนี้
                                  -หน้าหลัก             -เกี่ยวกับเสริมสุข  -ผลิตภัณฑ์             -ข้อมูลนักลงทุน    
-การดูแลกำกับกิจการที่ดี    -เสริมสร้างสังคม   -สื่อโฆษณา
2.       รูปแบบต่างๆที่ใช้ในการโฆษณาของเว็บไซต์นั้น เช่น views-Popup,Splash,Screen,Spot leasing,banner เป็นต้น
ตอบ        -Ad Views/Impression/Page Views
                -Pop-Up Advertising
3.       ทดสอบว่า searc engine รู้จักเว็บไซต์ที่เราศึกษาหรือไม่อย่างไร ดังนี้
-          เลือก search engine จำนวน 3 เว็บไซต์ คือ google,yahoo,altavista มาทดสอบเปรียบเทียบเพื่อใช้ในการค้นหาเว็บไซต์ที่ศึกษา
-          ระบุคีย์เวิลดิ์ที่ใช้ค้นหาไม่ซ้ำกันจำนวน 4 คำ เพื่อทดสอบ Search engine แต่ละตัว
ตอบ                                -sermsuk             -เสริมสุข                 -แป๊ปซี่                    -มิรินด้า
4.       ตรวจสอบอันดับของเว็บไซต์ที่ศึกษา

-          ผลลัพธ์อยู่อันดับที่เท่าไร
-          -sermsuk  อันดับที่ 1-2              -เสริมสุข อันดับที่ 1-2           -แป๊ปซี่  อันดับที่ 6                 -มิรินด้า อันดับที่ 1
-          จากรายการทั้งหมดเท่าไร
-          Yahoo= 9,910 results
-          Google=59,000 รายการ
-          Altavista=9,910 results
-          เวลาที่ใช้ในการค้นหา
-          (0.21 วินาที) 
-          หน้าอะไร ถ้าเกิน 5หน้า ก็ให้แสดงข้อความว่าเกินหน้าที่ 5
-          หน้าที่ 1

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต

1.  ให้น.ศ. ยกตัวอย่างอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต หรือภัยจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต มาคนละ 2 ตัวอย่าง และให้พิจารณาว่าภัยดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ หรือ พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ข้อใดบ้าง (ให้น.ศ. บอกแหล่งที่มาของข้อมูลอาชญากรรมหรือภัยทางอินเตอร์เน็ตด้วย)

ตอบ    1. E-crime นั้นเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ (Hacking into other computer systems), การก่อให้เกิดความเสียหายทางคอมพิวเตอร์ (Launching a denial of service attack-DOS or distributing viruses which bringing down computer systems) เช่น การส่งไวรัสเข้าไปทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น, การกระทำใดๆทางอินเทอร์เน็ตที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัว (Cyber Stalking), การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ (Phishing) เป็นการกระทำในรูปแบบของการส่ง e-mail ออกไปเพื่อหลอกลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อว่าเป็น อีเมล จากหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งเชื่อถือได้ เพื่อขอข้อมูลส่วนตัวของผู้นั้น รูปแบบนี้จะเป็นกระทำในลักษณะส่ง อีเมล ออกไปในปริมาณที่มากเช่น spam เพื่อหวังให้มีผู้เคราะห์ร้ายหลงเชื่อและมีความเป็นไปได้สูงถึงขนาดที่ว่าในอินเทอร์เน็ตจะมีผู้ที่ได้รับ Phishing e-mail 1 ล้านคน จาก ต้นฉบับเพียง 1 ฉบับเท่านั้น 
มาตรา 7 
การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ เป็นการกระทำใดๆในมาตราที่กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อให้เข้าถึงข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 8 ทั้งนี้เป็นการเข้าถึงข้อมูลที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ไม่ว่าการเข้าถึงนั้นจะกระทำโดยวิธีใดๆก็ตาม ดังที่อธิบายไว้ในมาตรา 5 ข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาต บุคคลผู้กระทำการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัตินี้ต้องรับผิด


2.       Identity Theft ถือเป็นการกระทำความผิดทางอาญาประเภทหนึ่ง ที่เกิดจากการที่ผู้กระทำผิด กระทำการโดยมิชอบเพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยฉ้อฉล เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน สิ่งของหรือบริการต่างๆ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นที่นำไปใช้โดยฉ้อฉลและปราศจากการได้รับอนุญาตนี้ อาจเป็นการนำเอารายละเอียดของ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำคัวประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต หรือรายละเอียดเกี่ยวกับเลขบัญชีในธนาคาร อย่างไรก็ดีข้อมูลเหล่านี้อาจไม่ได้นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน สิ่งของหรือบริการต่างๆโดยตรง แต่อาจนำไปใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อนำเอกสารเหล่านี้ไปใช้โดยฉ้อฉลต่อไป เช่น การนำข้อมูลเหล่านั้นไปขอบัตรประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือแม้กระทั่งการทำหนังสือเดินทางและขอ วีซ่า ออกไปยังประเทศอื่น
มาตรา 5
การคุ้มครองการกระทำที่เกี่ยวกับ Identity Theft ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยในปัจจุบันนั้นได้มีการบัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 5 ที่ได้กำหนดให้การเข้าถึงระบบ คอมพิวเตอร์และข้อมูลของบุคคลอื่นโดยมิชอบ เป็นการกระทำความผิด และมีโทษปรับและจำคุก เนื่องจากถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยเป็นการกระทำความผิดที่กระทบต่อการรักษาความลับ (Confidentiality) ค วามครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบคอมพิวเตอร์
แหล่งที่มา http://www.trustmarkthai.com/
2.  ให้น.ศ. ยกตัวอย่างผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีการจดลิขสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์มาอย่างละ 2 ผลงาน โดยให้บอกชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ และเว็บไซต์ที่มา

ตอบ         ชื่อผลงาน เครื่องอบแห้ง
                ผู้ประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ เลขที่ 053870


                ชื่อผลงาน   เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
                ผู้ประดิษฐ์   
นายสำเริง จักรใจ          สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ เลขที่ 8948

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ส่งงานสัปดาห์ที่ 5

1. ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน 5 ชนิด
ตอบ    1.บูตไวรัส
บูตไวรัส (boot virus) คือไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่เข้าสู่เป้าหมายในระหว่างเริ่มทำการบูตเครื่อง ส่วนมาก มันจะติดต่อเข้าสู่แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ระหว่างกำลังสั่งปิดเครื่อง เมื่อนำแผ่นที่ติดไวรัสนี้ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ไวรัสก็จะเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ตอนเริ่มทำงานทันที
บูตไวรัสจะ ติดต่อเข้าไปอยู่ส่วนหัวสุดของฮาร์ดดิสก์ ที่มาสเตอร์บูตเรคคอร์ด (master boot record) และก็จะโหลดตัวเองเข้าไปสู่หน่วยความจำก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะเริ่มทำงาน ทำให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

2.ไฟล์ไวรัส
ไฟล์ไวรัส (file virus) ใช้เรียกไวรัสที่ติดไฟล์โปรแกรม เช่นโปรแกรมที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต นามสกุล.exe โปรแกรมประเภทแชร์แวร์เป็นต้น


3.มาโครไวรัส
มาโครไวรัส (macro virus) คือไวรัสที่ติดไฟล์เอกสารชนิดต่างๆ ซึ่งมีความสามารถในการใส่คำสั่งมาโครสำหรับทำงานอัตโนมัติในไฟล์เอกสารด้วย ตัวอย่างเอกสารที่สามารถติดไวรัสได้ เช่น ไฟล์ไมโครซอฟท์เวิร์ด ไมโครซอฟท์เอ็กเซล เป็นต้น


4.หนอน
หนอน (Worm) เป็นรูปแบบหนึ่งของไวรัส มีความสามารถในการทำลายระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์สูงที่สุดในบรรดาไวรัสทั้ง หมด สามารถกระจายตัวได้รวดเร็ว ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งสาเหตุที่เรียกว่าหนอนนั้น คงจะเป็นลักษณะของการกระจายและทำลาย ที่คล้ายกับหนอนกินผลไม้ ที่สามารถกระจายตัวได้มากมาย รวดเร็ว และเมื่อยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น ระดับการทำลายล้างยิ่งสูงขึ้น5.โทรจัน
ม้า โทรจัน (Trojan) คือโปรแกรมจำพวกหนึ่งที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแอบแฝง กระทำการบางอย่าง ในเครื่องของเรา จากผู้ที่ไม่หวังดี ชื่อเรียกของโปรแกรมจำพวกนี้ มาจากตำนานของม้าไม้แห่งเมืองทรอยนั่นเอง ซึ่งการติดนั้น ไม่เหมือนกับไวรัส และหนอน ที่จะกระจายตัวได้ด้วยตัวมันเอง แต่โทรจัน (คอมพิวเตอร์)จะถูกแนบมากับ อีการ์ด อีเมล์ หรือโปรแกรมที่มีให้ดาวน์โหลดตามอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ใต้ดิน และสุดท้ายที่มันต่างกับไวรัสและเวิร์ม คือ มันจะสามารถเข้ามาในเครื่องของเรา โดยที่เราเป็นผู้รับมันมาโดยไม่รู้ตัวนั่นเอง

2. ความแตกต่างระบบความปลอดภัยในการชำระเงินแบบ SSL และ 

SET
ตอบ           SSL (Secure Socket Layer) เป็นระบบที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลกันระหว่าง Clientกับ Serverซึ่งโดยปกติแล้วข้อมูลที่ส่งไปหากันนั้นจะไม่มีการเข้ารหัสแต่อย่างใดทำให้การดักจับข้อมูลเป็นไปได้โดยง่าย แต่ถ้าเป็นระบบที่ใช้ SSLแล้วนั้นข้อมูลจาก Client ที่จะส่งไปยัง Serverนั้นจะถูกเข้ารหัสก่อนที่จะส่งไปที่ Serverทำให้ข้อมูลที่จะส่งถึงกันนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

การเข้ารหัสของ SSL นั้นมีได้ 2 แบบ คือ
1. การเข้ารหัสแบบ 40 bits
2. การเข้ารหัสแบบ 128 bits ซึ่งการเข้ารหัสแบบนี้มีใช้แค่ในอเมริกาเท่านั้น

หลักการทำงานของ SSL ก็คือ จะมีการเข้ารหัสข้อมูลที่ทาง Client โดย WebBrowser จะเป็นตัวเข้ารหัสให้ Web Browser จะเอา Public Key จาก Serverมาเข้ารหัสกับ Master Key ที่ Browser สร้างขึ้นมาจากนั้นก็ใช้คีย์พวกนี้เข้ารหัสข้อมูลที่จะส่งไปให้ Serverข้อมูลที่เข้ารหัสเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งไปที่ Server ซึ่ง Serverก็มีหน้าที่ในการถอดรหัสนั้นกลับมาเป็นข้อมูลปกตินั่นเอง

ปัจจุบันSSL ถูกประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจมากมาย ตัวอย่างเช่นการจ่ายเงินออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างร้านค้าบนเว็บไซต์ที่ใช้SSL เช่น amazon.com 

              SET (Secure Electronic Transaction) ปัจจุบันมีใช้อยู่ใน 34 ประเทศซึ่งระบบนี้จะมีความปลอดภัยกว่าระบบแรกที่กล่าวมา ระบบ SETจะแตกต่างจากระบบ SSL ตรงที่ระบบ SETจะมีหน่วยงานกลางที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อยืนยันการทำธุรกรรม(Certification Authority: CA)

ระบบ SETจะมีความปลอดภัยและไว้วางใจได้จากทุกฝ่ายเนื่องจากทุกฝ่ายจะสามารถยืนยันตัวตนได้โดยการรับรองของ CA โดยที่ทุกฝ่าย(ลูกค้า- ร้านค้า- ธนาคาร) จะมี Private key และ Public key โดยที่ Publickey นั้นทาง CA จะเป็นผู้เก็บไว้เพื่อทำการตรวจสอบเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ร้านค้าจะได้รับข้อมูลเฉพาะใบสั่งซื้อส่วนหมายเลขบัตรเครดิตทางร้านค้าไม่สามารถเรียกดูได้ แต่ CAจะส่งไปยังธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงิน

ระบบ SETนี้ใช้หลักคณิตศาสตร์คำนวณรหัสคุมข้อความจากผู้ส่งและผู้รับอย่างเฉพาะเจาะจงได้ จึงสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้รับผู้ส่ง (Authentication)รักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Confidentiality)ความถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนของข้อมูล (Integrity)และผู้ส่งปฏิเสธความเป็นเจ้าของข้อมูลไม่ได้ (Non-repudiation)เรียกว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature)
สิ่งสำคัญอีกประการคือการมีกฎหมายรองรับการทำธุรกรรมบนเครือข่ายประเทศในยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายรับรองการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายรองรับการทำธุรกิจดังกล่าวสำหรับในประเทศไทยก็เร่งจัดการออกกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ฉบับโดยกฎหมาย 2 ฉบับแรกที่จะออกใช้ได้ก่อนคือกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์


3. ความหมายและข้อแตกต่างของลายมือชื่อดิจิทัล และ ลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์
ตอบ           ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)
                ลักษณะทั่วไปของลายมือชื่อดิจิตอล
                                1. อยู่ในรูปของตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์เรียงกัน โดยทั่วไปจะไม่แสดงความหมายให้มนุษย์เข้าใจได้
                                2. ต้องอาศัยซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ในการสร้าง
                                3. หน้าตาของลายมือชื่อดิจิตอล ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ คือกุญแจส่วนตัวที่ใช้ในการสร้าง วิธีการสร้าง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะทั่วไปของลายมือชื่อดิจิตอล
                1. การสร้างกุญแจคู่ (Key Pair) ประกอบด้วย กุญแจส่วนตัว (Private Key) และกุญแจสาธารณะ (Public Key) ในระบบรหัสแบบอสมมาตร
 (Asymmetric Cryptosystem)
                2. กุญแจส่วนตัว (Private Key) ผู้เป็นเจ้าของจะเป็นเพียงผู้เดียวที่รู้ว่ากุญแจของตนมีลักษณะเป็นอย่างไร และต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่ควรให้ผู้อื่นล่วงรู้ สามารถสร้างขึ้นมาเองหรือให้ผู้ประกอบการรับรอง (Certificate Authority) เป็นผู้สร้างให้
                3. กุญแจสาธารณะ (Public Key) จะต้องเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบและรู้ได้โดยปกติ ไม่จำเป็นต้องเก็บเป็นความลับ มักจะประกาศอยู่ในระบบเก็บรักษาข้อมูลของผู้ประกอบการเกี่ยวกับลายมือชื่อดิจิตอล 

4. ประโยชน์ในการเล่นอินเตอร์เน็ตหรือเล่นเกมส์ในเวลาเรียน มาอย่างละน้อยคนละ 5 ข้อ
ตอบ           1. รู้จักการวางแผน มีไหวพริบในการออกแบบความคิดให้เป็นระบบ 
   
            2. ค้นคว้าหาข้อมูลได้ขว้างขวางและรวดเร็ว

           3. หาคำศัพท์หรือแปลภาษาที่เข้าใจยาก
         
                  4.  สื่อสารหรือได้รับหมอบหมายทางอินเตอร์เน็ต

                  5.  มีแรงดึงดูดให้เข้าเรียน

5.ผลเสียจากการเล่นอินเตอร์เน็ตหรือเล่นเกมส์ในเวลาเรียน มาอย่าง

น้อยคนละ 5 ข้อ

ตอบ         1.ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ตได้ 

                2.  ไม่สนใจในการเรียน

                3.  เกิดความไม่เข้าใจในการสอนของอาจารย์

                4.  รู้สึกหมกมุ่นกับอินเตอร์เน็ต แม้ในเวลาที่ไม่ได้ต่อกับอินเตอร์เน็ต

                5.  ทำให้เสียสุขภาพ เวลาที่ใช้อินเตอร์เนตเป็นเวลานานๆ โดยไม่ได้ขยับเคลื่อนไหว
        

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การชำระเงิน

ใบงานที่4


1. วิธีการชำระเงินของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์วิธีใดปลอดภัยที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ แบบ Paysbuy  เพราะเป็นการให้บริการชำระค่าสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยมีระบบการป้องกันของระบบและยังมีความสะดวกแก่ลูกค้าด้วย
2. นักศึกษาคิดว่าผู้ถือบัตรเครดิตต้องรับผิดชอบหรือไม่ ถ้ามีผู้อื่นนำบัตรไปใช้ชำระค่าสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต จงอธิบาย และมีข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างไร

ตอบ ในกรณีที่บัตรเครดิตหายและได้โทรศัพท์ไปแจ้งให้ทางธนาคารเพื่อยกเลิกบัตรเครดิต เมื่อมีบุคคลอื่นนำบัตรไปใช้ซื้อสินค้าก่อนมีการแจ้งยกเลิก ผู้ถือบัตรย่อมไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบของตนได้ แต่ถ้ามีการใช้บัตรเครดิตนั้นซื้อสินค้าหลังมีการแจ้งยกเลิก ผู้ถือบัตรเครดิตนั้นไม่จำต้องรับผิดชอบจากการใช้บัตรเครดิตนั้น
1.ต้องรีบไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็วที่สุดและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
2. ต้องนำหลักฐานคือใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันไปที่ธนาคารเพื่ออายัดบัตร
3. โทรศัพท์ไปแจ้งให้ทางธนาคารเพื่อยกเลิกบัตรเครดิต3. กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) คืออะไรมีวิธีการทำงานอย่างไร

 
ตอบ  ระบบ e-Wallet มีความปลอดภัยไม่แพ้ระบบชำระเงินแบบอื่น ช่วยเพิ่มความปลอดภัยกับผู้ซื้อ  เมื่อเกิดรายการซื้อขายขึ้นและผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า  ระบบของเพย์สบายจะมีฟังก์ชั่น Hold หรือการล็อกเงินของร้านค้าไม่ให้ออกจากกระเป๋าเงินจนกว่าจะได้รับสินค้า ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องมีการแจ้งมาที่เพย์สบาย 
โดยระยะเวลาในการ Hold นั้นขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงิน เช่น กรณีบัตรเครดิต อยู่ที่ประมาณ 3 วัน 5 วัน หรือ 7 วัน  หรือสูงสุด 15 วัน ขึ้นอยู่กับแต่ประเภทธุรกิจ  หากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจะต้องมีการ Hold เงินไว้ ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ เพย์สบายจะทำการล็อกเงินของร้านค้าทำไม่สามารถถอนเงินออกจากกระเป๋าเงินได้ ซึ่งเป็นข้อดีของระบบกระเป๋าที่สามารถควบคุมได้


4.จงบอกชื่อบริษัทและชื่อเว็บไซด์ที่ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศหรือต่างประเทศอย่างน้อยมา 5 
บริัษัท และอธิบายว่าเป็นการขนส่งสินค้าประเภทใด


 ตอบ  1.http://www.tips.co.th/ บริษัท ที่ดำเนินกิจการด้าน การเป็นตัวแทนขนส่งสินค้า โบร๊กเกอร์ และ บริษัทรถบรรทุก ให้บริการ ขนส่งสินค้า ทั้ง ทางเรือ และ โดย รถบรรทุ
2. http://www.gdmcourier.com/     จัดส่งพัสดุภัณฑ์ด่วน ทั้ง ภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ 
3. http://www.tlc.co.th/  สถานี ขนส่งสินค้า ชานเมือง ให้บริการ กระจายสินค้า  ทั่วประเทศบริหารคลังสินค้า, คลังสินค้าให้เช่า
4. http://www.inl-express.com/ บริการขนส่งสินค้า  บริการขนอุปกรณ์ออกบูธ,อุปกรณ์ออกงานแสดงสินค้า
5. http://sisahy.com/2011/index.php  บริการรับส่งสินค้าประเภททั่วไป บริการขนส่งสินค้าด่วน (Sisahy Express)วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ความหมาย Domain

บอกความหมายของ Domainname 2 ระดับ ประเภทต่าง ๆ
     
      .net คือ องค์กรที่เป็นเกตเวย์ หรือ จุดเชื่อมต่อเครือข่าย
      .edu คือ สถาบันการศึกษา
      .com คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์   

      .gov คือ องค์กรของรัฐบาล
      .org คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร

บอกความหมายของประเทศที่ตั้งขององค์กร

     .cn  คือ ประเทศจีน
     .uk  คือ ประเทศอังกฤษ
     .jp   คือ ประเทศญี่ปุ่น
     .au  คือ ประเทศออสเตรเลีย

     .th   คือ ประเทศไทย

บอกความหมายของประเภทองค์กรที่ใช้ในการตั้งชื่อโดเมนเนม

     .co คือ บริษัทหรือองค์กรพาณิชย์
     .ac คือ สถาบันการศึกษา
     .go คือ องค์กรของรัฐบาล
     .net คือ องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย
     .or คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร


ยกตัวอย่างชื่อโดนเมนเนมประเภทต่างๆ มาอย่างน้อย 5 ชื่อ
     เว็บไซต์องค์กรรัฐ www.dld.go.th/Link/gov1.html 
     เว็บไซต์บริษัทหรือองค์กรพาณิชย์ www.orange-thailand.com
     เว็บไซต์สถาบันการศึกษา www.lib.ru.ac.th/webtoday/index1.html
     เว็บไซต์กลุ่มบริการเครือข่าย www.gmember.com/member/certify

     เว็บไซต์องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร http://www.greenpeace.org/seasia/th

ยกตัวอย่างเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ 1 เว็บไซต์ เพื่ออธิบายหลักการออกแบบหน้าเว็บนั้น ๆ

http://www.zappgirl.com/shop-zapp.html


เป็นเว็บไซต์ขายเสื้อผ้านำเข้าสไตล์เกาหลี บริการจัดส่งถึงที่ ออกแบบหน้าเว็บได้ดูเรียบง่ายสบายตา สีสันไม่เยอะและไม่น้อยเกินไป บอกวิธีการบริการได้อย่างชัดเจน มีการอัพเดตตลอดเวลา
ปุ่ม
สินค้าทั้งหม
สมัครสมาชิก
สั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน
คิดราคาขายส่งรายละเอียด
ติดต่อ
เว็บบอร์ด

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิเคราะห์เว็บไซต์

http://www.zappgirl.com/shop-zapp.html

ชื่อ Domain                     คือ .com
ปีที่จดทะเบียน                คือ 16/06/2010 - 15/12/2011
ผู้เป็นเจ้าของ                  คือ โบ
ที่อยู่บริษัท                      คือ สมุทรปราการ

สินค้าที่นำเสนอ                                         คือ เสื้อผ้าแฟชั่น
กลุ่มเป้าหมาย                                            คือ บุคคลทั่วไป
รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์             คือ แบบธุรกิจกับผู้บริโภค
พันธมิตรของเว็บไซต์                                คือ Facebook
รูปแบบการสร้างสัมพันธ์                            คือ เว็บบอร์ด
ลักษณะการออกแบบเว็บไซต์                   คือ สะอาด อ่านง่าย สีสันไม่เยอะมาก
กลยุทธ์ทางการตลาด                           คือ ตัวสินค้ามีการอัพเดททุกวัน และทันสมัยอยู่เสมอ

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Assignment

1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีรูปแบบธุรกิจของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2B,B2C,C2C มาอย่างน้อยรูปแบบละ 3เว็บไซต์
ตอบ  

ตัวอย่างเว็บไซค์ที่มีรูปแบบธุรกิจแบบB2B,B2C,C2C

ตัวอย่างเว็บไซค์ที่มีรูปแบบธุรกิจแบบB2B
ตัวอย่างเว็บไซค์ที่มีรูปแบบธุรกิจแบบB2C
http://www.pizza.co.th/
www.abcjewelry.co.th
ตัวอย่างเว็บไซค์ที่มีรูปแบบธุรกิจแบบC2C
http://www.ebay.com/
http://www.abcjewelry.co.th
2. ประโยชน์ของการค้าแบบออนไลน์ อย่างน้อย 5 ข้อ
ตอบ
 1. ประหยัดค่าเช่าหน้าร้าน ขอเพียงมีที่เก็บสินค้าก็พอแล้ว อาจจะเก็บไว้ที่บ้านเพื่อประหยัดต้นทุน(กรณีที่มีเนื้อที่)
         2.ประหยัดต้นทุนในการโปรโมทสินค้า เพราะค่าใช้จ่ายในการโปรโมทสินค้าขายส่งในโลกออนไลน์จะมีราคาถูกกว่า
         3.ลูกค้าสามารถเข้ามาดูสินค้าและสั่งซื้อสินค้าขายส่งของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง
         4.ตลาดกว้างมากเพราะคนจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้
         5.ลดความเสี่ยงจากการถูกปล้น ถูกโจรกรรม
3. ข้อจำกัดของการค้าแบบออนไลน์ มา 5 ข้อ
ตอบ
1. มีการแข่งขันสูง
2. การเปิดร้านค้าออนไลน์นั้นง่าย แต่ทำให้ออกมาดีนั้นยาก
3. ลูกค้าบางคนไม่ซื้อ/ไม่กล้าซื้อ สินค้าบางอย่างจากร้านค้าออนไลน์
4. มีข้อจำกัด สำหรับสินค้าที่จับต้องได้จริง จะต้องใช้ระยะเวลาในการส่ง ลูกค้าจำเป็นต้องรอ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดส่ง
5. มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสถียรของเครื่องแม่ข่าย และระบบเครือข่าย ส่งผลกระทบต่อการใช้งานร้านค้าออนไลน์